voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.    Financieel

  1. Aanmelding voor activiteiten verloopt via het deelnameformulier op de site. Deelname is definitief na betaling van het verschuldigde bedrag via Ideal of overmaking op de bankrekening van Wetendveld.
  2. Bij afmelding binnen 24 uur wordt 50% van het bedrag gerestitueerd.

2.    Verantwoordelijkheid

Wij gaan er van uit dat deelnemen aan één van onze activiteiten een stap is in je eigen autonome ontwikkelingsproces. Het is dan ook je eigen verantwoordelijkheid welke stappen je tijdens en na onze activiteit wilt zetten. Wetendveld kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat voor gevolgen dan ook.

Privacy statement Wetendveld

Laatste update: 16-05-2018
1. Inleiding
2. Verwerking van persoonsgegevens
3. Doeleinden
4. Verstrekking aan derden
5. Beveiligingsmaatregelen
6. Bewaartermijn
7. Uw rechten
8. Bezwaar
9. Links naar andere websites
10. Aanpassingen
11. Contact

1. Inleiding
Wetendveld organiseert opstellingenavonden en workshops. Om deze avonden te organiseren verzameld Wetendveld enkele persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Wetendveld van u verzamelt en voor welke doeleinden.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een naam, adres of leeftijd.

De volgende (in)direct herleidbaar persoonsgegevens kunnen door Wetendveld worden verwerkt:
• Naam (voornaam en achternaam)
• Adres
• Woonplaats
• Emailadres
• Bankrekeningnummer

Deze gegevens kunnen als volgt worden verkregen:
• Per email
• Via het (aanmeld)formulier op de website van Wetendveld
• Wanneer u een betaling doet aan Wetendveld

3. Doeleinden
Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld:
• Regelen van de inschrijvingen en betalingen voor workshops en opstellingenavonden;
• Om u op de hoogte te houden van de diensten die worden geleverd door Wetendveld;
• Om u van advies te voorzien en vragen te beantwoorden die u stelt per email of via het formulier op de website.
Uw gegevens worden alleen verzameld indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Wetendveld verzameld geen bovenmatige hoeveelheid gegevens of gegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn.

4. Verstrekking aan derden
Wetendveld deelt uw gegevens nooit met derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of Wetendveld daartoe wettelijk verplicht is verplicht. Daarnaast zal Wetendveld uw gegevens nooit verstrekken of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

5. Beveiligingsmaatregelen
Wetendveld legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen onopzettelijk of onrechtmatig verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Bewaartermijn
Persoonsgegevens die u heeft verstrekt per email of via een formulier op de website worden niet langer dan een jaar nadat u deze gegevens heeft verstrekt aan Wetendveld opgeslagen, tenzij Wetendveld deze langer op moet slaan vanwege een wettelijke verplichting. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan facturen die persoonsgegeven kunnen bevatten. Wetendveld heeft een wettelijke verplichting om deze documenten zeven jaar op te slaan. Wanneer u zich aanmeld voor de nieuwsbrief gebruiken we uw gegevens zoals uw e-mailadres totdat u zich daar voor uitschrijft.

7. Uw rechten
U kunt contact opnemen Wetendveld als u:
• wilt weten of wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt;
• wilt weten over welke persoonsgegevens wij beschikken;
• wilt weten met welk doel wij uw gegevens verwerkt hebben;
• aan wie Wetendveld de gegevens eventueel heeft verstrekt;
• uw data wilt rectificeren;
• uw data wilt verwijderen;
• uw data wilt doorgeven aan een andere partij;
• het gebruik van uw data wilt beperken;
• wilt weten wat de herkomst van deze gegevens is, als deze bekend is.

U ontvangt binnen vier weken nadat u uw verzoek heeft ingediend bij het Wetendveld schriftelijk antwoord op uw verzoek.
Wij kunnen u verzoeken om extra informatie aan ons toe te sturen om uw identiteit te bevestigen. De uitoefening van uw rechten is gratis, tenzij deze onredelijk zouden zijn. In dat geval mogen wij een billijke vergoeding vragen.
U kunt uw verzoek sturen naar info@wetendveld.nl of per post naar:
Wetendveld
Juliana van Stolberglaan 52
3051 CJ Rotterdam

8. Bezwaar
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In de meeste gevallen zal dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de verwerking van uw gegevens. Het adres is:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93374
2509 AV Den Haag

0900-2001201 (Spreekuur 10u-12u)
0900-3282535 (Datalekken)
070-8888 500 (Zakelijk)
070-888 501 (Fax)

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Links naar andere websites
Op de website van Wetendveld kan via links worden verwezen naar websites van derden. Wetendveld draagt geen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website. Om inzicht te krijgen in de verwerking van gegevens op deze websites verwijzen wij u naar de privacyverklaring op deze websites.
10. Aanpassingen
Wetendveld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen on deze privacyverklaring. De meest recente versie van deze verklaring zal beschikbaar gesteld worden op de website van Wetendveld.

11. Contact
Indien u een vraag of klacht heeft kunt u deze sturen naar info@wetendveld.nl of naar:
Wetendveld
Walvisstraat 6
3111BR Schiedam

Contact Form Powered By : XYZScripts.com